Мори шаргаар ерэһэн Жабар Үбгэнэй бэлэгүүд

Мори шаргаар ерэһэн Жабар Үбгэнэй бэлэгүүд

d276b52f9478753ef3945cb962b034fe.JPG

Энэ үдэрнүүдтэ Түнхэн аймагай түб болохо Хэрэн һууринай, Хужар нютагай багашуулда Шэнэ жэлэй бэлэгүүдые Жабар Үбгэн Саһан хүүхэн хоёр мори шаргаар ерэжэ бэлэглэнэ.

Иимэ баярай хэмжээ ябуулга иппотерапиин аргаар эмшэлдэг “Мүнгэн хазаар” (“Серебряная уздечка”) гэһэн клуб эмхидхэнэ гээд хэлэхэ хэрэгтэй.

Багахан хөөрхэн хүбүүд, басагад эгээл һайхан хубсаһа хунаараа үмдэжэ, Жабар Үбгэндэ, Саһан хүүхэндэ шүлэг хэлэжэ, дуу хангюурдажа, хатаржа, бэлэгүүдтэ хүртэнэ. Үхибүүдые шарга мориндоо һуулгаад ябахадань, тэдэнь тэһэ баярлана гэхэдэ алдуу болохогүй.

- Иигэжэ хүүгэдэй баярлажа байхые хараад, зосоошни наран гарашанал. Энэ ажал ябуулха гэжэ һанаад, Бадма нүхэртэеэ нэгэ үдэшэ орой болотор һуужа, яагаад һанал бодолоо бэелүүлхэбди гэжэ хөөрэлдөөбди. Тиигэжэ эгээл номгон, даруу зантай мори хүллэжэ ябаха гэжэ хэлсээбди. Жабар Үбгэнэй, Саһан хүүхэнэй хубсаһан нэгэ үдэрөөр оёгдошоо, - гэжэ һанан бүтээгшэ Сырена Таряшинова хөөрэнэ.

b5d210ece8ab7d8a93ba42cfc4915d33.JPG
Һургуулинуудай болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдтэ тэдэ хүндэтэй айлшад юм.

Иппотерапиин ашаар эмшэлдэг “Мүнгэн хазаар” (“Серебряная уздечка”) гэһэн клуб Хужар һууринда 2013 ондо Ошоровтоной гэр бүлэ дуратай аба Григорий Шоёновичой мүнхэ дурасхаалда зорюулжа эмхидхэһэн байна.

- Мүнөө үедэ манай эжы Ольга Базыровна болон минии дүү хүбүүн Зорикто Ошоров энэ ажал хэхэ үнэмшэлгэтэй юм. Бидэ аймагайнгаа эмшэлгын газарнуудтай нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэбди. Морин эрдэниин хүсөөр аргалуулхаяа холо ойроһоо хүнүүд ерэнэ. Һургагдаһан гурбан морин маанадта туһална, - гэжэ Сырена Таряшинова клуб тухайгаа хөөрэнэ. - Бүхы һорилгонуудаа Хужар нютагай урда талада оршодог ипподром дээрэ үнгэргэнэбди. Эндээ 2018 ондо найман ханатай гэр бодхоохо түсэб бии. Саашадаа ипподромоо бүри үргэдхэхэ һанаан байнал даа.

Борис БАЛДАНОВ,
Ошоровтоной гэр бүлын зурагууд, Буряад Унэн
Фото: Аркадий Зарубин

forum site page