Расписание хуралов Хойморского дацана

Расписание хуралов Хойморского дацана

bbdeae0f04dc64e84f0bcd0bae3ea840.JPG

Расписание молебнов с 20 февраля по 30 марта 2014 года

20.02.14 – Хэлэ аманай харюулга (13:00)
22.02.14 – 8 гэгээн, Даши Зэгбэ, Шогжу Мунсэл (13:00)
25.02.14 – Гомбо Сахюусан (10:00)
28.02.14 – 5 харюулга (13:00)
01.03.14 – Мандал Шива (13:00)
02.03.14 – Гал тахилга (13:00)
04.03.14 – Ута наhанай ном (13:00)
07.03.14 – Лхамо сахюусан (13:00)
09.03.14 – Отошо (13:00)
11.03.14 – Баян Намсарай (10:00)
13.03.14 – Банзарагша (13:00)
15.03.14 – Алтан гэрэл (13:00)
16.03.14 – Ламчог Нимбо (13:00)
19.03.14 – Хэлэ аманай харюулга (13:00)
22.03.14 – Лхамо, Жамсаран сахюусанууд (13:00)
25.03.14 – 5 харюулга (13:00)
27.03.14 – Сундуй (13:00)
29.03.14 – Баян Намсарай (10:00)
30.03.14 – Мандал Шива (13:00)

Ежедневно в 10:00 проходит Сахюусан хурал

Адрес дацана: поселок Аршан, ул. Трактовая, д. 93а

forum site page